Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry
Etusivu > Ammattilaisille
  Liity jäseneksi

Ammattilaisille

Potilasturvallisuuden tulisi olla integroituna kaikkeen mitä terveydenhuollossa tehdään, organisaation johdon päätöksenteosta aina eturivin työntekijöiden toimintaan asti. Potilasturvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistä vastuunottoa sekä aktiivista, moniammatillista toimintaa kaikilla tasoilla. Ammattilaisille on tarjolla tietoa potilasturvallisuuden edistämiseen liittyvistä tekijöistä, työkaluista, hyviksi havaituista käytänteistä sekä tarjolla olevasta kotimaisesta sekä ulkomaisesta koulutuksesta. Linkeistä löytyy myös tietoa kansallisella tasolla tapahtuvasta kehittämistyöstä sekä viranomaisvalvonnasta.


ISBAR

ISBAR - Parempaa potilasturvallisuutta oppimisvideo on toteutettu Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen, Suomen sairaanhoitajaliiton ja APSLC:n - Arcadan potilasturvallisuus- ja oppimiskeskuksen yhteistyönä. Sen tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja esitellä yksi monista potilasturvallisuutta parantavista yksinkertaisista työkaluista.
Katso video YouTubesta


Kirurginen tarkistuslista

Tarkistuslistan tavoitteena on parantaa leikkaustoiminnan turvallisuutta.

Tarkistuslistan tarkoituksena on:

* vähentää leikkaustoimintaan liittyviä kuolemia ja komplikaatioita
* auttaa hyväksyttyjen turvallisuuskäytäntöjen käyttöä
* helpottaa kommunikaatiota ja tiimityöskentelyä
* vähentää muistinvaraista toimintaa
* olla työkaluna yksiköille, jotka haluavat parantaa leikkausturvallisuuttaan
* olla lyhyt ja yksinkertainen


Tarkistuslista koostuu kolmesta osasta: sisäänkirjautuminen, joka tapahtuu ennen anestesiaa;
aikalisä, joka tapahtuu ennen viiltoa ja uloskirjautuminen, joka tapahtuu ennen potilaan poistumista salista.
Jokaisen askeleen taustalta löytyy näyttöön perustuvaa tietoa siitä, että kyseisen kohdan tarkistus vähentää komplikaatioita.


Valvira kannustaa käyttämään leikkaussalien tarkistuslistaa

Useat potilasjärjestöt ovat ottaneet kantaa tarkistuslistan käyttämisen puolesta: Näytä

Leikkaustiimin tarkistuslista (STM)
WHO, Surgical Safety Checklist
Lisätietoa kirurgisesta tarkistuslistasta

WHO, Safe Surgery Saves Lives (www.who.int)
Sosiaali- ja terveysministeriö, potilasturvallisuus (www.stm.fi)


Potilasturvallisuussuunnitelma


Uuden terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Potilasturvallisuusyhdistys pyrkii tukemaan toimintayksiköitä suunnitelman laatimisessa antamalla esimerkin suunnitelman rakenteesta ja siinä määriteltävistä asioista. Suunnitelmassa kuvatut asiat perustuvat terveydenhuoltolain asetuksessa määriteltyihin vaatimuksiin sekä niiden täytäntöönpanosta annettuihin ohjeisiin. Mallia hyödynnetään mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämissä potilasturvallisuussuunnitelman kehittämistä tukevissa työpajoissa, joissa myös Potilasturvallisuusyhdistyksen asiantuntijat ovat mukana.

Lataa suunnitelman rakennemalli alla olevasta linkistä:

Potilasturvallisuussuunnitelman rakennemalli

Potilasturvallisuus, erikoistumisopinnot


Potilasturvallisuus-erikoistumisopinnot Arcadassa

Vakavien vaaratapahtumien tutkintaopas


Potilasturvallisuusyhdistys on julkaissut vakavien vaaratapahtumien tutkinta -oppaan

Tutkintaopas on laadittu Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen aloitteesta laajassa potilasturvallisuuden asiantuntijoiden yhteistyöverkostossa. Oppaan tavoitteena on luoda koko Suomeen yhdenmukainen tapa tutkia vakavat vaaratapahtumat.

Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan tavoite; organisaation oppiminen ja sitä kautta potilasturvallisuuden parantaminen on yhtenevä vaaratapahtumien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteiden kanssa. Jotta hoitoa voidaan kehittää turvallisemmaksi, tulee toiminnan puutteet ja heikkoudet tunnistaa. Tutkinta auttaa ymmärtämään mitä tapahtui, minkälaiset olivat tapahtumahetken olosuhteet ja mitkä tekijät vaikuttivat tapahtuman syntymiseen. Tutkinnan perusteella pyritään muutamaan toimintaa siten, että vastaavan kaltaisten tapahtumien toistuminen voidaan estää. Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan tavoittena ei ole pohtia vastuukysymyksiä tai etsiä syyllisiä.

Vakavien vaaratapahtumien tutkintaopas (pdf)

Päivitetty 20.5.2013